Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Kostelec u Holešova

Počet obyvatel 1 004 (k 1. 1. 2023)
Počet zaměstnanců 105 (k 1. 12. 2022)
Rozloha 1 502,65 ha (k 1. 1. 2023)
Schválená ÚPD Územně plánovací dokumentace
Starosta

Petr Měrka

Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2022
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2018
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2014
Kulturní památky V obci se nachází 1
Válečné hroby V obci se nachází 5
Základní či mateřské školy Základní škola   -   Mateřská škola
Adresa Obec Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova
Telefon 573 385 129, 724 184 620 (starosta)
E-mail obeckuh@volny.cz
Web www.kostelecuholesova.cz

Místo bylo osídleno již v pravěku. Při archeologických vykopávkách byly nalezeny v Kosteleckém lese mohyly s lužickou keramikou, žárové hroby s amforami, bronzová jehlice a náramky. Není však známo, kdy obec vznikla a kdo ji založil. První písemná zmínka pochází z roku 1131 z latinsky psané listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Od té doby se na kosteleckém panství vystřídala řada pánů a šlechtických rodů. Posledním vlastníkem byl až do třicátých let minulého století hraběcí rod Vrbnů z Holešova. Od roku 1997 má obec obecní znak a prapor. Překřížený klíč a meč ve znaku jsou symboly patronů místního kostela, který je zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Hradební zeď a cimbuří symbolizují tvrz, která ve 13. století stála nad obcí na Hradisku. Červená barva štítu vyjadřuje mučednickou smrt obou patronů a byla převládající barvou v erbech rodů, jimž obec v minulosti patřila, zejména Prusinovských z Víckova, Lobkoviců, Rottalů a Vrbnů. Z těchto rodů je třeba připomenout vnučku Františka Antonína hraběte z Rottalu hraběnku Marii Barboru provdanou za hraběte Erdëdyho, která jako jediná paní na holešovském panství založila v roce 1780 na katastru obce Kostelec osadu , kterou nazvala podle svého syna Karlovice a osídlila ji dvaceti svými poddanými z Kostelce.


Obce Kostelec u Holešova i Karlovice jsou plně plynofikovány, vodovodním přivaděčem z VaK Přerov mají zabezpečenu dodávku pitné vody a jsou odkanalizovány. Pro svou výhodnou polohu jsou vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. Na území obou obcí je více než sto chat a rekreačních chalup, postavených samostatně nebo soustředěných do chatových osad.
V obci působí zemědělská akciová spo­lečnost Moravan. Kromě zemědělského zá­vodu jsou větší podnikatelské aktivity v obci soustředěny do výrobny asfaltových holubů "Hornet" a firma VAM zabývající se kovo i dřevo výrobou a hostinskou činností.
Pro občerstvení je v Karlovicích možno využít pohostinství U Feryho, nebo v Kostelci u Holešova pohostinství Na Rychtě.

V centru obce je pro potřeby občanů postaven Dům služeb. Tento dům je vybaven výtahem a do všech prostor přístupný i osobám se sníženou pohyblivostí. Je zde umístěna kancelář obecního úřadu, knihovna s možností připojení k internetu a své služby zde nabízí prodejna potravin, kadeřnictví, pedikúra,masáže a prodejna papírnictví a domácích potřeb.Je zde umístěna také ordinace dětského a praktického lékaře, ve které jednou týdně ošetřují své pacienty. Své služby pro občany zde nabízí Česká pošta.

Od roku 2000 je obec zřizovatelem Domu seniorů. V tomto domě je zájemcům o ubytování z řad seniorů pronajímáno 36 bytů, z nichž 8 má bezbariérovou úpravu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dům je postaven v klidné části obce nazvané Sušeny, v těsném sousedství staroveského lesa, na rozhraní Olomouckého a Zlínského kraje.

V obci je již více než sto roků zřízena základní ško­la. Během této doby prošla mnoha úpravami. Každá úprava znamenala rozšíření možností výuky a jejího zkvalitnění. Speciální zaměření učeben dává žákům větší možnosti seznámení se s výukou. S vyučovacími ročníky 1 - 9 žákům nabízí množství mimoškolních aktivit. Žáci mohou vyžívat školní družinu, nebo školní klub. Velmi oblíben je kroužek mladých debrujáru, taneční kroužek, nebo žáci nacvičují ve školním divadelním souboru KLÍČEK. Mohou také využít možnosti navštěvovat výuku v odloučených pracovištích ZUŠ Holešov a ZUŠ Hulín. Na těchto odloučených pracovištích se učí hře na hudební nástroje, nebo pracují ve výtvarném kroužku.

Obec je také zřizovatelem mateřské školy. Ta stejně jako základní ško­la prošla během své existence několika přestavbami tak, aby vyhovovala přísným hygienickým požadavkům a poskytovala dětem nejlepší podmín­ ky pro správný rozvoj.

Obec Kostelec u Holešova je důležitou dopravní křižovatkou. Z obce je možno pohodlně vycestovat prostředky veřejné přepravy do Kroměříže, Holešova, Přerova, Zlína a Olomouce. Využitím dálkových linek je pak možno cestovat do Luhačovic, Jeseníku, Hradce Králové nebo do Liberce.