Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Martinice

Počet obyvatel 837 (k 1. 1. 2023)
Počet zaměstnanců 104 (k 1. 12. 2022)
Rozloha 476,07 ha (k 1. 1. 2023)
Schválená ÚPD Územně plánovací dokumentace
Starosta Pavel Fiurášek
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2022
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2018
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2014
Kulturní památky V obci se nachází 1
Válečné hroby V obci se nachází 2
Základní či mateřská škola Základní škola    -    Mateřská škola
Adresa Obec Martinice 16, 769 01 Holešov
Telefon 573 399 010, 603 732 124 (starosta)
E-mail ou@martinice.cz
Web www.martinice.cz

Martinice jsou krásná obec na okraji Hané. Leží ve Zlínském kraji v okrese Kroměříž (přibližně 20 km od Kroměříže,15 km od Zlína a 3 km od Holešova). Historie obce sahá až do roku 1262 (první písemná zmínka).


V posledních letech se obec rozrůstá, a spolu s tím nabízí (především díky činnosti místních sdružení a spolků) stále více možností kulturního, sportovního a společenského vyžití.
Na severu sousedí s k. ú. Přílepy, na východě s k. ú. Lukoveček, na jihovýchodě a jihu s k. ú. Horní Lapač a Žeranovice, na jihozápadě s k. ú. Zahnašovice a na západě s k. ú. Holešov.

Martinice jsou součástí Zlínské sídelně regionální aglomerace s jádrovým městem Zlínem, která je současně střediskem osídlení obvodního významu. Dalšími středisky obvodního významu jsou města Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem a Holešov, který je spádovým střediskem pro Martinice.. Pro účely EU a statistiky je obec Martinice součástí NUTS 2 - Střední Morava, NUTS 3 - Zlínský kraj.

Správní obvod pro obec Martinice je Holešov. Toto město e střediskem osídlení místního významu. Mimo vlastní obytné území jsou zde lokalizovány i průmyslové a výrobní závody, občanské vybavenosti a služby dopravy.

Jádro zástavby tvoří návesní ulice, v jejíž podélné ose východ - západ protéká potok Mojena. Původní zástavba byla tvořena sedláckými grunty, které byly umístěny po obou stranách návsi. Skromnější obydlí domkářů byla soustředěna v severovýchodní a východní části obce. V Martinicích nikdy nevznikla náves v pravém slova smyslu, protože jejím středem protéká výše uvedený potok Mojena. Po obou březích Mojeny jsou vedeny komunikace. V průběhu vývoje obce se však zástavba přesunula za hranice původní zástavby, a tak vzniklo několik nových ulic: na humnech na jižní a severní straně obce a na jejím východním okraji (spojnice mezi obcí a areálem ZD).

Zástavba obce si dodnes uchovává kompaktní charakter, typický pro původní zástavbu. Je převážně nízkopodlažní, tvořená původními zemědělskými usedlostmi a hospodářským zázemím, novějšími rodinnými domky izolovanými, případně dvojdomky. Hlavní funkcí je bydlení doplňované chovem drobného hospodářského zvířectva s využíváním užitkových zahrad a záhumenků. Náves nemá žádnou významnější dominantu, vyjma objektu školy a malé zvonice.

Obec Martinice disponuje následujícími zařízeními:


Obec Martinice má vybudován veřejný vodovod, který je majetkem obce. Byl dokončen v roce 1997. Zdrojem vody je skupinový vodovod Kroměříž. V obci je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku obce. Martinice jsou zásobeny z venkovního vedení vysokého napětí (VN) 22kV č. 27, které je napájeno z rozvodny 110/22kV Bystřice pod Hostýnem-Rychlov. Distribuční síť nízkého napětí v obci je převážně venkovního provedení. Kabelového vedení je využito hlavně k vyvedení výkonu z trafostanic a k napájení odběrných míst s většími nároky na odběr. Objekty obytné zástavby i občanské a technické vybavenosti obce Martinice jsou zásobovány zemním plynem, dodávaným z VTL plynovodu DN 150/PN 40 Holešov – Fryšták VTL.

Téměř osmdesát procent ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Hlavní ekonomický potenciál v obci představuje především zemědělská výroba v areálu ZD, kde pracuje asi 55 zaměstnanců.
V Martinicích se ještě nachází tři soukromé stolařské dílny, pět autoopraven, čalounictví, prodejna potravin a smíšeného zboží, prodejna levné obuvi a dva hostince.
Příležitostí pro občany obce Martinice je také vzniklá průmyslová zóny na okraji Holešova.

Autobusovou dopravu zajišťují pravidelné linky firem ČSAD Kroměříž, FTL Prostějov, Autobusy Zlín - Otrokovice, Zlín Bus a Housa Car. (Jízdní řády: www.idos.cz)
Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Holešov, ležící ve vzdálenosti 5 km na trati č. 300 Hulín - Valašské Meziříčí.
Poblíž Martinic jižně od obce Horní Lapač vede studovaná trasa rychlostní komunikace R49.
Cyklistickou dopravu umožňuje usnadňuje nově vybudovaná cyklostezka z Martinic do Holešova a průmyslové zóny Holešov.