Cookie Consent by Free Privacy Policy website
EN / DE

Pacetluky

Počet obyvatel 246 (k 1. 1. 2023)
Počet zaměstnanců 12 (k 1. 12. 2022)
Rozloha 255,99 ha (k 1. 1. 2023)
Schválená ÚPD Územně plánovací dokumentace
Starosta Bc. Roman Darebníček
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2022
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2018
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2014
Kulturní památky V obci se nenachází žádná
Válečné hroby V obci se nachází 1
Základní či mateřská škola V obci se nenachází žádná
Adresa Obec Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova
Telefon 573 386 149, 605 282 400 (starosta)
E-mail pacetluky@knet.cz, starosta@pacetluky.cz
Web www.pacetluky.cz

Pacetluky jsou malebnou vískou na rozhraní úrodné Hané a Záhoří. Původ jména obce není zcela jasný, domníváme se však, že pochází od řemeslníků „pecetluků“, kteří z hliněných válců utloukali pece na chléb a krby na vaření. Ať je tomu jakkoliv, Pacetluky náleží mezi nejstarší obce v okolí i na Moravě.

První písemná zmínka o Pacetlukách pochází z roku 1131, kde v listinách olomouckého biskupa Zdíka příslušely k arcijáhelství přerovskému a psalo se o Pecotulcech.. Jelikož se v té době církevní a státní zpráva kryla územím, náležely Pacetluky ve 12. století ke hradskému obvodu Přerova. Pacetluky zůstaly zbožím církevním až do roku 1848.

Po zavedení lenního systému v polovině 13. století olomouckým biskupem Brunou, to jest, že olomoucký biskup udílel určité statky v dočasné držení za určité služby, poplatky atd., střídaly se v držení vsi Štemberkové, páni z Prusinovic, z Víckova a Žerotínové. Počátkem 17. století kardinál Dietrichstein ves daroval olomoucké kapitule, aby z výnosu statku byla vydržována kaple sv. Stanislava v olomouckém kostele.

Že okolí Pacetluky bylo obydleno již v pravěku, dokazují na místních polích nalezené kamenné mlaty, sekerky a pazourkové nožíky. Jeden z největších nalezených kamenných mlatů na Moravě je v současné době součástí historických sbírek olomouckého vlastivědného muzea. Jako nálezce tohoto mlatu byl označen rolník z Pacetluk, Jan Stojan z čp. 23. Dalším důkazem jsou archeologické nálezy mohylových pohřebišť na teritorium kosteleckého lesa, které se řadí do mladší doby kamenné a bronzové.

Svým historickým vývojem se nelišily Pacetluky od okolní vsi. Obyvatelé prožívali své radosti a strasti, doléhaly na ně robotní povinnosti a sužovala je válčící vojska, táhnoucí krajem. S vojsky přicházelo drancování, bída, nemoci a morové epidemie. K zajímavostem patří pověst o tom, že roku 1214, za českého krále Václava, trpěl náš lid vpádem divokých Tatarů, kteří se přihrnuli do kraje mezi Olomoucí a Hostýnem. Podle této pověsti utekli obyvatelé Pacetluk do blízkých lesů. Tataři našli pouze prázdnou ves bez lidí, dobytka a zásob. Napadlo je, že jsou všichni ukryti v lese a aby někoho vylákali a přinutili k vyzrazení úkrytu, vyjížděli na lesní stráně a volali: „Kačo, Terezo“. Zda se jim tato lest podařila, není známo. Od těch dob se částem lesů nad obcí říká „Kača“ a poblíž „Tereza“.

I když za husitských válek Pacetluky příliš neutrpěly, lze se domnívat, že v těchto dobách zanikla vedlejší ves Kladruby, na jejímž místě je nyní lesík pod Zámečkem mezi obcemi : Roštění a Pacetlukami. Další zaniklou vsí v blízkosti obce byla Lhota, nacházející se mezi Pacetlukami a Kozrálem. Lhota zpustla v období od roku 1368 až do roku 1386. Jelikož v tomto období nebyla na Moravě žádná válka, předpokládá se, že snad ves vyhořela a obyvatelé přešli do okolních vsí nebo vymřeli následkem moru, který byl tehdy přivlečen z východní Evropy a řádil na Moravě od roku 1351 jako „černá smrt“. Roku 1499 prodal tehdejší majitel, Arkleb z Víckova, pustinu po zaniklé Lhotě obci Pacetluky za 20 hřiven českých grošů.

Zdejší lid zakusil zlé časy za války česko-rakouské v roce 1468. Z těchto dob pochází obilné mlaty (lochy), které byly objeveny na Bílém kopci na Rýpaninách. Jednalo se o jámy tvaru láhve, vyhloubené v měkkém vrstevnatém pískovci, hluboké 4 m a široké 1,7 m. Na hrdlo jámy byl položen plochý kámen, přihrnutý zeminou. Do těchto jam rolníci uschovávali veškerou úrodu a potraviny, aby je uchránili před drancujícím vojskem. Trpké chvíle prožívali občané Pacetluk v třicetileté válce r.1618-1648, kdy dlouho v kraji tábořili Švédové. Lidé tehdy opět utíkali do lesů a brali sebou živobytí s dobytkem…

Z historických pramenů, pocházejících z roku 1775 je zřejmé, že v obci bylo 28 domů, z toho 11 půlláníků, 2 zahradníci, obecní šenk, 2 obecní pastoušky a 12 domků na obecním pozemku. Obec směla šenkovat pivo jen z dodávek kapitulního pivovaru Tršice a měla povinnost toto pivo dovážet do Pacetluk. Třístranná náves měla dvě brány. Jedna směřovala k Prusinovicím, druhá k Roštění. Uprostřed návsi stávala zděná zvonice, která byla pro špatný technický stav v polovině 60. let 20. století zbourána a byla nahrazena novou zvonicí u zdejší kapličky v místní části obce zvané Dubany. K nejstarším rodů v obci patří: rod Trhlíků, Menšíků, Zavadilů, Nevřalů, Zaoralů, Trngáčů, Navrátilů a Pospíšilů.

Asi od poloviny 18. století byly poddanské poměry, vzhledem k okolním obcím velmi mírné. Pacetlučtí nerobotovali. Místo roboty odváděli poplatky o sv. Janu – 85 zlatých a 20 krejcarů a o vánocích taktéž. Odtud asi vznikla přezdívka pro obyvatelé Pacetluk – „abolanti“, to znamená, že se z roboty abolovali neboli vypláceli.

V obci bylo silně zastoupeno tkalcovství. Výroba tkanin patřila k nejstarším oborům lidské činnosti. Řemeslníci tohoto řemesla se sdružovali na ochranu svých zájmů do společenství zvaných cechy, které měly zamezit soutěži mezi sebou. Určovaly každému mistru jakost, množství a cenu výrobků, mzdy, pracovní dobu, opatřovaly členům suroviny, obstarávaly půjčky, dbaly o vdovy a sirotky po mistrech a vystupovaly jako celek při slavnostech i při obraně měst jako vojenské jednotky z vlastní korouhví. Zdejší tkalci náleželi od roku 1554 tkalcovskému cechu holešovskému, od roku 1717 cechu prusinovskému s těmito obcemi: Bořenovice, Roštění, Kostelec a Líšná. Po roce 1890 zaniklo v Pacetlukách rukodělné tkalcovství na primitivních tkalcovských strojích. Nejdéle v obci pracoval poslední tkadlec Josef Šidlík čp. 38, v Dubanech.

Děti z Pacetluk získávaly základy vzdělání nejdříve v Prusinovicích. Místní jednotřídní škola byla postavena v roce 1897 nákladem 8 tisíc zlatých. Výuka zde byla zrušena v roce 1973 a děti opět docházejí do Prusinovic. Naproti školy byl v roce 1909 postaven kamenný kříž, u kterého probíhalo rozloučení se zesnulými občany obce Pacetluk.

Pacetluky neměly v minulosti žádné spolky, prý k dobré shodě, která odedávna mezi občany panovala. Jediným spolkem byl spolek střelecký, který byl založen až v roce 1908. Pacetlučtí mývali svou vlastní honitbu, již ve 2. polovině 19. století, kde pořádali vlastní hony. Kostelecký les, který přiléhá k severní části katastru poskytoval v minulých dobách obyvatelům Pacetluk taktéž možnost zaměstnání při drvaření, sázení stromků a vyžínání oddílů. Kostelecký les je rozdělen na 41 oddílů a nachází se mezi obcemi Pacetluky, Roštění, Kostelec u Holešova, Karlovice, Líšnou a samotou Kozrál.

V klidných dobách bez válek se obyvatelé obce zabývali a živili zemědělstvím. Pěstovaly se všechny druhy obilí, řepa, brambory, zelí a mák. Selo se také hodně vojtěšky, jetele a nezapomínalo se ani na konopí a len. Z konopí se lisoval olej na svícení. Na přelomu našeho století se hojně sela cukrovka. Řepa se odvážela koňskými nebo kravskými povozy do nejbližšího cukrovaru do Dřevohostic a přinášela tak pro rolníky peníze i zdroj potravy pro dobytek. Nezapomnělo se ani na výsadbu ovocných stromů. Ovoce se po domácky zpracovávalo sušením, vařila se povidla nebo pálila slivovice. Choval se skot, prasata, koně, kozy a ovce.

K Pacetlukám patřil na Bílém kopci dříve kamenný, později dřevěný mlýn, ve vlastnictví pana Vladimíra Janalíka čp. 42 Na větřáku. Tento mlýn byl funkční a šrotoval obilí ještě v roce 1945. Prvním majitelem mlýna byli: Daďa, od roku 1883 Jan a Vincencie Janalíkovi, od roku 1944 Jan Janalík a od roku 1960 Vladimír Janalík. V roce 1973 se mlýn uvádí jako zchátralý. Mlýn byl převezen na přelomu 70. a 80. let 20. století do Klobouk u Brna, kde byl celkově zrekonstruován památkovým ústavem.

Roku 1910 byla provedena stavba obecní silnice druhé třídy z Pacetluk do Prusinovic. O tři roky později tj. v roce 1913-1914, byly odvodněny pozemky v katastru obce Pacetluky i Prusinovic. Odvodnění prováděl mistr Rudolf Pospíšil z Roštění pod dozorem zemského inženýra Jindřicha Bartoše. Do první světové války narukovalo z naší obce 50 mužů. Pět mužů padlo v průběhu války a dva zemřeli na následky válečných útrap. Na jejich památku byl postaven pomník padlých, který stojí mezi obcemi Pacetluky a Prusinovice.

Vznik Československé republiky přivítali občané s nadšením. V roce 1921 proběhlo sčítání lidu, které uvádí, že v naší obci je: 51 domů a 286 občanů národnosti československé. 221 občanů se přihlásilo k náboženství římskokatolickému a 65 k náboženství evangelickému. Tato doba přinesla překotné změny v životě obce. V srpnu roku 1923 byla zřízena obecní knihovna o 44 svazcích. Téhož roku byla postavena okresní silnice druhé třídy z Pacetluk do Roštění a pracovali na ní hlavně nezaměstnaní z okolí. R. 1928 je významný zavedením elektrického proudu do obce. Přibývá lidí, kteří dochází za prací mimo obec.

Do života obce a jejich občanů se zapsalo i nelehké období protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Z koncentračních táborů se nevrátili tři občané, další tři tyto hrůzy přežili. Na počest ukončení druhé světové války byla postavena ze sbírek mezi občany kaplička v Dubanech, která byla vysvěcena 15.srpna 1946 a zasvěcena „Na nebevzetí p. Marie“. Tyto dny se slaví po řadu let „Pacetlucké hody“. Ve stejný rok byl založen v obci svaz dobrovolných hasičů, který je od svého vzniku nejaktivnějším spolkem. O rok později tj. v r.1947 byl zřízen obecní rozhlas a zaveden do obce telefon.

V roce 1948 přicházejí výrazné změny v celé společnosti. Padesátá a šedesátá léta jsou na vesnici dobou kolektivizace. V roce 1955 bylo založeno v obci jednotné zemědělské družstvo, prvním předsedou byl Ferdinand Sklenář.

V sedmdesátých letech byla vytvořena parková úprava na návsi, postaven obchod,hasičská zbrojnice a došlo ke sloučení družstev Pacetluky a Roštění.

V osmdesátých letech byl postaven taneční areál. Po změně společenských poměrů v r. 1989 byly vysazeny nové ovocné sady, položen telefonní kabel s místními rozvody, vybudován veřejný vodovod s plynofikací obce, provedena rekonstrukce rozvodů nízkého napětí s veřejným osvětlením.V roce 2003 bylo provedeno na základě komplexní pozemkové úpravě, kterou prováděla obec Bořenovice , zpevnění polní cesty C1 Pacetluky – Bořenovice. V současné době obec přistoupila k výstavbě oddělené kanalizace s napojením na ČOV a rekonstrukci obecních komunikací.